Home > Om oss

Amazonasföreningen är en länk mellan urbefolkningen Shipibo-Conibo och svenska skolelever.

Föreningen verkar för att minska utifrånperspektivet genom möten mellan människor från olika kulturer. Amazonasföreningen är politiskt och religiöst obunden. Verksamhet initierades 1971.

Amazonasföreningens syfte

Amazonasföreningens syfte är att bidra till FNs globala mål nummer 10, punkt 2:
“Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.”

Syftet uppnås genom att:

  • Skapa ökad förståelse och sprida kunskap kring urbefolkningen Shipibo-Conibo i Perus regnskog.
  • Uppmuntra till en solidarisk handling som bidrar till en fredlig och rättvis utveckling i världen.
  • Att stötta unga Shipibo-Conibo till högre utbildning.